TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Sveiki atvykę į mūsų internetu teikiamų paslaugų svetainę (toliau – Internetu teikiamos paslaugos).

Prieš pradedant naudotis Internetu teikiamomis paslaugomis, prašome atidžiai perskaityti šias Internetu teikiamų paslaugų taisykles (toliau – Taisyklės). Įsiregistravimas ir naudojimasis Internetu teikiamomis paslaugomis reiškia, kad Jūs tinkamai susipažinote su Taisyklėmis ir su UAB „GLAXOSMITHKLINE LIETUVA“, juridinio asmens kodas 111785261, buveinės adresas Ukmergės g. 120, Vilnius (toliau – GSK) sudarote teisiškai įpareigojantį susitarimą.

JŪSŲ SUTIKIMAS SU TAISYKLĖMIS

Kadangi Internetu teikiamos paslaugos yra susijusios su medžiaga, į kurią intelektinės nuosavybės teisės priklauso GSK arba tretiesiems asmenims, kurie suteikė GSK atitinkamas teises dėl tokios medžiagos naudojimo, Internetu teikiamoms paslaugoms taikomos tam tikros sąlygos, susijusios su intelektinės nuosavybės teisių apsauga.

Internetu teikiamose paslaugose gali būti farmacinės informacijos. Internetu teikiamų paslaugų turinyje atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos teisės aktus, atitinkamų institucijų įsakymus bei taisykles ir instrukcijas, kurios taikomos GSK, kaip antai Vaistų rinkodaros etikos kodeksas (angl. Pharmaceutical Marketing Code of Ethics). GSK deda visas pastangas, kad svetainėje skelbiama informacija būtų teisinga, objektyvi, neklaidinanti, patikrinama, išsami ir pati naujausia, tačiau ja nesiekiama duoti medicininio patarimo, nustatyti diagnozę ar rekomenduoti gydymą arba konkretų gydymo planą. Tai yra bendro pobūdžio informacija, kuria neturėtų besąlygiškai pasikliauti joks asmuo jokiems konkretiems tikslams. GSK dės visas pastangas, tačiau negarantuoja ir netvirtina, kad ši informacija yra visiškai atnaujinta, tiksli ar naudinga konkretiems lankytojų tikslams ar joje nėra klaidų, ar netikslumų. GSK primygtinai rekomenduoja prieš priimant bet kokius sprendimus dėl gydymo ar vaistų paskyrimo, kruopščiai išnagrinėti vaistinio preparato farmacinę informaciją bei kitą su tuo susijusią medžiagą. GSK taip pat nesiūlo gydymo ar neteikia gydymo rekomendacijų susirašinėjant elektroniniu paštu ir kitomis komunikavimo priemonėmis. Skiriant vaistinį preparatą, GSK primygtinai rekomenduoja siūlyti pacientui vadovautis ir vaistinio preparato informaciniame lapelyje pateikiama informacija.

Prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles. Naudodamasis Internetu teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šias Taisykles, jas supratote ir su jomis sutinkate.

Jei turite bet kokių klausimų dėl Internetu teikiamų paslaugų arba šių Taisyklių, prašome mums rašyti adresu:

undefined

Su šiuo susitarimu susijusius pranešimus ir pretenzijas ar reikalavimus prašome siųsti raštu įprastu paštu arba elektroniniu paštu adresu:

undefined

INTERNETU TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄLYGOS

Jūs turite teisę per savo naudojamą interneto naršyklę naudotis Internetu teikiamomis paslaugomis, kurios yra prieinamos internete.

Internetu teikiamų paslaugų tikslas - suteikti naujausią informaciją apie GSK kuruojamas terapines sritis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Jūs neturite teisės:

  • kopijuoti arba naudoti Internetu teikiamų paslaugų arba bet kokios jose esančios medžiagos jokiu kitu tikslu, išskyrus aukščiau nurodytus ribotus tikslus;
  • parduoti, nuomoti, nuomotis, platinti arba bet kokiais kitais būdais perduoti Internetu teikiamas paslaugas arba bet kokią jose esančią medžiagą trečiajam asmeniui;
  • naudojantis Internetu teikiamomis paslaugomis arba jose esančia medžiaga, kurti išvestinius kūrinius (vedinius);
  • naudoti Internetu teikiamų paslaugų arba bet kokios jose esančios medžiagos bet kokiais komerciniais tikslais, kaip antai parduoti medžiagą, sudarytą naudojantis Internetu teikiamomis paslaugomis, arba bet kokiam kitam komerciniam naudojimui; arba
  • leisti trečiajam asmeniui atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų.

 

Jūs taip pat turite žinoti, kad:

  • GSK neteikia jokių medicininių konsultacijų, nurodymų, rekomendacijų ar patarimų dėl konkretaus paciento sveikatos būklės arba dėl galimo paciento sveikatos būklės pokyčio;
  • GSK neužtikrina ir negarantuoja, kad Internetu teikiamos paslaugos bus prieinamos be pertrūkio, ir todėl duomenys, kuriuos išsaugosite Internetu teikiamų paslaugų svetainėje, gali būti nepasiekiami iki pranešimo apie, pavyzdžiui, atnaujintą paslaugų teikimą, arba duomenys ir kita medžiaga gali būti visiškai sunaikinti arba prarasti dėl nenumatytos priežasties;
  • GSK gali bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti sąsają su Internetu teikiamų paslaugų svetaine, Internetu teikiamų paslaugų funkcijas, turinį arba kitas savybes arba gali nebesudaryti galimybių naudotis Internetu teikiamomis paslaugomis iki atskiro pranešimo arba visam laikui;
  • Internetu teikiamos paslaugos, įskaitant jose esančią medžiagą, yra teikiamos „tokios, kokios yra“, be jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl jos tinkamumo konkrečiam tikslui ar teisėtumo. GSK savo, kitų teisių į Internetu teikiamose paslaugose esančią medžiagą turėtojų ir trečiųjų asmenų, galimai platinančių Internetu teikiamas paslaugas, vardu nepareiškia ir negarantuoja, kad Internetu teikiamos paslaugos ar jose esanti medžiaga arba jų naudojimas, įskaitant (Jūsų arba GSK) paslaugose arba medžiagoje nurodytą informaciją, yra bet kuriuo atveju teisinga, funkcionali, tiksli, tinkama konkrečiam naudojimui arba tinkama naudoti apskritai bet kokiu tikslu, kokiu paprastai gali būti naudojamos panašios paslaugos arba medžiaga, taip pat neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokio faktinio ar įtariamo bet kurio trečiojo asmens bet kokių intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo arba neįsipareigoja atsiliepti į su tuo susijusius reikalavimus ar įtarimus arba atsakyti už juos.
  • GSK savo, kitų teisių į Internetu teikiamose paslaugose esančią medžiagą turėtojų ir trečiųjų asmenų, galimai platinančių Internetu teikiamas paslaugas, vardu neprisiima jokios atsakomybės dėl bet kokių nuostolių, išlaidų, sąnaudų arba bet kokių kitų įstatymų numatytų ar sutartinių sankcijų, kylančių dėl Internetu teikiamų paslaugų naudojimo, įskaitant Jūsų kompiuteriui padarytą žalą, duomenų praradimą, problemas naudojant Internetu teikiamas paslaugas ir bet kokius kitus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius bei bet kokio pobūdžio žalą.

 

Internetu teikiamose paslaugose gali būti arba yra medžiagos, kurią suteikė trečiasis asmuo.

Internetu teikiamas paslaugas ir jų turinį saugo Lietuvos Respublikos ir tarptautiniai autorių teises, prekių ženklus ir patentus reglamentuojantys teisės aktai. Internetu teikiamų paslaugų neteisėtas kopijavimas arba keitimasis Internetu teikiamomis paslaugomis gali užtraukti civilinę, administracinę arba baudžiamąją atsakomybę.

Tam tikros šioje svetainėje esančios nuorodos (saitai) gali perkelti į kitas svetaines, kurias tvarko tretieji asmenys, kurių GSK nekontroliuoja ir atitinkamai GSK neteikia jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl tų svetainių informacijos teisėtumo, patikimumo ar tinkamumo. Aktyvavę vieną iš šių nuorodų, Jūs išeisite iš šios svetainės. GSK nėra atsakinga už jokią informaciją, nurodytą tose svetainėse, į kurias nukreipia atitinkamos nuorodos. GSK negali kontroliuoti tokių svetainių pobūdžio ar turinio ir nerekomenduoja tokių svetainių arba jose esančios informacijos ar trečiųjų asmenų jose siūlomų prekių ar paslaugų. Ypatingai atkreipiame dėmesį į tai, kad parsisiųsdami kompiuterines programas iš tam tikrų svetainių, jūs rizikuojate pažeisti autorines teises ir užkrėsti savo sistemą kompiuteriniais virusais. Prašome perskaityti ir įsitikinti, kad suprantate kiekvienoje svetainėje, į kurią Jūs nukreipiami, skelbiamus teisinius pareiškimus ir pareiškimus apie privatumo apsaugą.

Mes neleidžiame jokiems tretiesiems asmenims reklamuotis mūsų svetainėje, tačiau mes negalime kontroliuoti tų reklamos teikėjų, kuriems interneto paslaugų teikėjai leidžia reklamuotis tuo metu, kai Jūs naršote internete.

KITOS SĄLYGOS

Šioms Taisyklėms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

GSK pasilieka teisę savo nuožiūra keisti ar papildyti šias Taisykles, pranešdama apie Internetu teikiamų paslaugų pakeitimus Internetu teikiamų paslaugų svetainėje, savo internetinėje svetainėje arba susisiekdama su Jumis kitu būdu. Pakeitimas įsigalioja, kai išsiunčiamas pranešimas arba pakeitimas paskelbiamas GSK svetainėje arba Internetu teikiamų paslaugų svetainėje, arba, esminių pakeitimų atveju, kai Jūs sutinkate su pakeitimais.

GSK turi teisę perleisti šį susitarimą bet kuriam trečiajam asmeniui įspėdama Jus apie perleidimą GSK Internetu teikiamų paslaugų svetainėje arba GSK internetinėje svetainėje arba susisiekdama su Jumis kitu būdu.

Jeigu bet kuri šių sąlygų nuostata laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, tai neturi įtakos kitų nuostatų galiojimui ar įgyvendinamumui. Likusios šių sąlygų nuostatos turi būti aiškinamos ir suprantamos taip, kad jų poveikis liktų kaip įmanoma teisiškai artimesnis tam poveikiui, kurį atitinkamos nuostatos būtų turėjusios, jeigu nebūtų buvusios negaliojančios ar neįgyvendinamos nuostatos.

GSK bet kurių šių sąlygų nuostatų neįgyvendinimas arba bet kurios sąlygos ar nuostatos atsisakymas neapribos GSK teisės vėliau įgyvendinti visas minėtas nuostatas arba kitas sąlygas.