ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

PRIVATUMO APSAUGA

GSK gerbia savo svetainės lankytojų privatumą. Mes ypatingai rūpinamės asmens privatumo apsauga. GSK įsipareigoja saugoti Jūsų kaip Internetu teikiamų paslaugų naudotojo privatumą bei asmens duomenis ir laikytis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų.

Bendroji informacija apie asmens duomenų rinkmeną

Asmens duomenų rinkmenos pavadinimas yra „Internetu teikiamų paslaugų klientų registras“. UAB „GLAXOSMITHKLINE LIETUVA“ (adresas:Ukmergės g. 120, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 111785261) yra asmens duomenų valdytojas.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

GSK tvarko asmens duomenis dėl šių tikslų:

  1. Tiesioginės rinkodaros ir
  2. Sudaryti galimybę teikti, tvarkyti ir plėtoti Internetu teikiamas paslaugas bei esamus ir būsimus GSK produktus.

ASMENS DUOMENŲ APIMTIS

Į klientų registrą įrašytus asmens duomenis visų pirma sudaro informacija, kurią Jūs pateikiate Internetu teikiamų paslaugų svetainėje, arba informacija, surinkta ir sudaryta atsižvelgiant į Jūsų naudojimąsi Internetu teikiamomis paslaugomis.

Atsižvelgiant į Jūsų poreikius, klientų registre, be kita ko, gali būti nurodyti šie asmens duomenys (toliau – kliento informacija):

  • pilnas vardas ir pavardė;
  • kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, adresas, telefono numeris);
  • Internetu teikiamų paslaugų slaptažodis; ir
  • specializacijos sritis.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

GSK įsipareigoja užtikrinti tinkamą duomenų valdymą ir asmens duomenų apsaugą pagal taikomus teisės aktus. GSK garantuoja, kad nė viename asmens duomenų tvarkymo etape Jūsų asmens duomenų saugumas nebus pažeistas.

GSK ir jos partneriai, dalyvaujantys asmens duomenų tvarkyme, įgyvendins technines ir organizacines priemones, reikalingas apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, netyčinio ar neteisėto asmens duomenų sunaikinimo, pasinaudojimo, atskleidimo ir perdavimo bei nuo bet kokio kito neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Tik įgaliotieji GSK arba jos partnerių darbuotojai, kurie turi tvarkyti asmens duomenis dėl jų atliekamo darbo, turi prieigą prie informacijos apie Jus. Be to, GSK ir jos partnerių darbuotojams, kurie turi prieigą prie duomenų bazių, kuriose saugoma klientų informacija, arba serverių, per kuriuos teikiamos mūsų paslaugos, taikomos griežtos asmens duomenų apsaugos taisyklės. Duomenų sistemos naudojimas yra apribotas ir yra apsaugotas slaptažodžiais, kuriuos žino tik įgaliotieji darbuotojai.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

GSK neatskleis Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, nebent šiose Taisyklėse būtų nurodyta kitaip. Trečiaisiais asmenimis nelaikomos bendrovės, kurios priklauso GSK įmonių grupei, ir subrangovai, kuriuos GSK įgaliojo tvarkyti asmens duomenis (asmens duomenų tvarkytojai). GSK užtikrins, kad minėtos bendrovės ir subrangovai laikytųsi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų arba atitinkamų Europos Sąjungos teisės aktų ir tvarkytų informaciją apie Jus pagal GSK rekomendacijas (gaires) ir šias Taisykles.

Jūsų asmens duomenys paprastai gali būti atskleisti tretiesiems asmenims, kaip antai GSK partneriams, tik remiantis Jūsų aiškiu sutikimu. GSK užtikrins, kad GSK partneriai įsipareigotų laikytis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir tvarkytų informaciją apie Jus pagal GSK rekomendacijas (gaires) ir šias Taisykles.

Tačiau informacija, susijusi su Jumis, gali būti atskleista tretiesiems asmenims, jeigu GSK, atsakingai įvertinusi situaciją, nustato, kad yra pagrįsta priežastis atskleisti tokią informaciją ir tik tokiu būdu bei apimtimi, kuri atitinka galiojančius teisės aktus.

Šią svetainę ir bet kurią kitą duomenų bazę, kurioje yra asmens duomenys, tvarko GSK paskirtas asmens duomenų tvarkytojas. Duomenų bazės yra tvarkomos pagal Europos Sąjungos teritorijoje galiojančius teisės aktus, šias Taisykles ir GSK arba bendrovės, kuri yra GlaxoSmithKline bendrovių grupės narė, instrukcijas. GSK, neturėdama teisėto pagrindo, neperduos Jūsų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę įstatymų nustatyta tvarka žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų ir nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūsų asmens duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais tik tuo atveju, jeigu buvo gautas išankstinis Jūsų sutikimas. Be to, Jūs turite teisę sutikti arba atšaukti savo sutikimą gauti elektroniniu būdu tiesioginės rinkodaros informaciją bei uždrausti teikti Jums bet kokią tiesioginės rinkodaros informaciją. Dėl Internetu teikiamų paslaugų pobūdžio Jūs galite bendrai matyti savo asmens duomenis per sąsają su sistema.

Kai GSK gauna iš klientų elektroninio pašto kontaktinius duomenis, GSK gali naudoti šiuos kontaktinius duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, suteikiant teisę klientams aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę (siunčiant pranešimą elektroniniu paštu) nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami ir, jei klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgesnį laikotarpį negu ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip 10 metų po konkretaus GSK produkto, apie kurį pateikėte informaciją, gyvavimo pabaigos.

Jeigu Jūsų klausimas yra susijęs su asmens duomenų apsauga, prašome su mumis susisiekti šiuo adresu: 

undefined

arba rašyti UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“, Ukmergės g. 120, LT-08105, Vilnius, Lietuva.